Etický kodex

Marzotto SpA a jí kontrolované společnosti, k nimž patří Marzotto Wool Manufacturing Srl (dále jen „Společnost“) tvoří skupinu mezinárodního významu (dále jen „Marzotto“ nebo „Skupina“), která působí v různých ekonomických, politických a sociálních oblastech. Veškeré činnosti skupiny musí být prováděny v souladu se zákonem, v rámci slušné konkurence, čestně, poctivě, korektně a v dobré víře, přičemž jsou respektovány oprávněné zájmy klientů, zaměstnanců, obchodních a finančních partnerů a společenství, jichž se Skupina účastní na základě vlastních aktivit. Všichni, kdo pracují ve Skupině nebo pro ni, a to bez výjimky, jsou povinni dodržovat a zajistit dodržování těchto zásad v rámci vlastních pracovních pozic a odpovědností. Ani přesvědčení, že se jedná o jednání ve prospěch nebo v zájmu Společnosti nebo Skupiny, nemůže v žádném případě ospravedlnit jednání, které by bylo v rozporu s těmito zásadami.

Skupina tedy považovala za vhodné jasně deklarovat soubor uvedených zásad a hodnot. Proto byl vypracován tento „Etický kodex“ (dále také jen „Kodex“), který obsahuje soubor zásad, jejichž dodržování ze strany osob, pro které je určen, má zásadní důležitost pro dobré fungování, důvěryhodnost a dobré jméno Skupiny.

Etický kodex se vyznačuje korektností, klade si za cíl vtisknout své činnosti, chování a způsobu práce ráz korektnosti, rovnosti, bezúhonnosti, loajálnosti a profesionálnosti, a to jak v rámci interních vztahů ve Skupině, tak ve vztazích s externími subjekty, s důrazem na to, aby byly kromě podnikových postupů, dodržovány i národní zákony a právní řády v zemích, kde Skupina působí.

Představenstvo Marzotto Wool Manufacturing Srl přijímá tento Etický kodex na důkaz potvrzení výše uvedených zásad etického a transparentního jednání a za účelem sladění úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti s požadavky na kalou soutěž.

Etický kodex si můžete stáhnout ZDE