Projekt „Realizace energeticky úsporných opatření v Nové Mosilaně, a.s.“

V rámci zájmu naší společnosti o šetrný přístup k životnímu prostředí a snižování energetické náročnosti výrobního procesu byl vypracován pro následující tříleté období 2016 – 2018 projekt, jehož cílem je snížení energetické náročnosti technologií pro výrobu, technických zařízení budov pro úpravu vnitřního prostředí a zlepšení tepelných vlastností obálky budovy.
Tento projekt byl úspěšně schválen a bude realizován za podpory Evropské Unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Program Úspory energie (výzva I).

Rozsah projektu

V rámci realizace projektu dojde v areálu společnosti Nová Mosilana, a.s. k modernizaci a rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti. Konkrétně se jedná o využití odpadní energie ve výrobních procesech rekuperací tepla z odpadní vody, rekuperací odpadní páry z vratného kondenzátu, rekuperací odpadního tepla z kompresorů pro výrobu stlačeného vzduchu, instalaci frekvenčních měničů a úpravu MaR na klimatizacích výrobních provozů, dále o výměnu osvětlení za nejmodernější LED technologii, výměnu oken a zateplení hlavního objektu společnosti.

Přínos projektu

Realizace tohoto projektu bude mít velmi pozitivní dopad na životní prostředí a to snížením konečné spotřeby energie o 11 493 MWh/rok (tj. o 12,43 % oproti původnímu stavu) a s tím spojeným významným snížením množství emisí CO2 v ovzduší a to konkrétně o 5 857 tun za rok.

Back — Projekty OP PIK